Aktuālā redakcija: 02.01.2024

DALĪBAS NOTEIKUMI PASĀKUMĀ

 • 1. Pasākuma organizators, Pasākuma dalībnieks, Pasākums

  • 1.1. Pasākuma organizators – Mainso Marketing, SIA (preču zīme Svētku tirgus by My Expo) un turpmāk tekstā Pasākuma organizators, tā ir persona, kura organizē Pasākumu.
  • 1.2.Pasākuma dalībnieks – tā ir fiziska vai juridiska persona un turpmāk tekstā Pasākuma dalībnieks-, kas ir saimnieciskās darbības veicējs un reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā vai privātpersonas, kas atbilst likuma Par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9. pantam. un kura pareizi veikusi reģistrāciju Pasākuma organizatora mājas lapā myexpo.lv, un veikusi pilnu apmaksu par savu stenda vietu rēķinā noteiktajā termiņā.
  • 1.3. Pasākums – tas ir Pasākuma organizatora organizēts gadatirgus un/vai pasākums ar gadatirgu.
 • 2. Reģistrācija Pasākumam
  • 2.1. Reģistrācija dalībai Pasākumā notiek Pasākuma organizatora mājas lapā myexpo.lv vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@myexpo.lv un/ vai maira.admine@inbox.lv, aizpildot pieteikuma anketā visas obligātās ailītes.
  • 2.2. Saņemot Pasākuma dalībnieka pieteikumu, Pasākuma organizators nosūta Pasākuma dalībniekam e-pastu ar apstiprinājumu un priekšapmaksas rēķinu.
 • 3. Apmaksas kārtība
  • 3.1. Pasākuma dalībniekam ir pienākums apmaksāt priekšapmaksas rēķinā norādīto summu par dalību Pasākumā rēķinā norādītajā termiņā. Ja maksa par dalību Pasākumā nav apmaksāta noteiktajā termiņā, Pasākuma organizatoram ir tiesības anulēt Pasākuma dalībnieka reģistrāciju un pieteikto stenda vietu Pasākumā bez brīdinājuma.
  • 3.2. Rēķina oriģinālu Pasākuma dalībnieks var saņemt Pasākuma norises dienā. Par vēlmi saņemt rēķina oriģinālu Pasākuma organizators ir jāinformē vismaz 5 dienas pirms Pasākuma norises datuma.
  • 3.3. Ja Pasākuma dalībnieks ir samaksājis par dalību Pasākumā, bet nav ieradies Pasākumā, Pasākuma organizatoram ir tiesības samaksāto naudu Pasākuma dalībniekam atpakaļ neatmaksāt.
 • 4. Stenda vieta, tās platība, izcenojumi, noteikumi
  • 4.1. Pasākuma dalībnieka stenda vieta, platība un cena par stenda vietu Pasākumā ir norādīta Pasākuma organizatora mājas lapā myexpo.lv katra Pasākuma sadaļā „Pieteikties” => “Sīkāka informācija”.
  • 4.2. Vienam Pasākuma dalībniekam viena stenda  standarta vieta Pasākumā ir izmērs 3 x 3 m.
   • 4.2.1. Ja Pasākuma dalībnieks vēlas lielāku stenda vietu Pasākumā, Pasākuma dalībniekam tas ir jānorāda Pieteikuma anketā sadaļā “Komentāri”. Maksu par papildus stenda vietu Pasākuma organizators nosaka katram Pasākuma dalībniekam individuāli.
   • 4.2.2. Ja Pasākuma dalībniekam nepieciešama mazāka stenda vieta Pasākumā, Pasākuma dalībnieks informē par to Pasākuma organizētāju Pieteikuma anketā. Taču cena par mazāku stenda vietu Pasākumā ir adekvāta standarta stenda vietai, respektīvi, 3 x 3 m.
  • 4.3. Pasākuma dalībniekam ir pienākums Pasākuma norises dienā (–ās) savā stendā redzamā vietā izvietot uzņēmums reģistrācijas apliecību (pašnodarbinātajiem līdzi ir jābūt personas apliecinošs dokuments), norādīt preces cenu eiro valūtā (ja tas nav iespējams katrai precei, tad jānorāda cena no-līdz).
  • 4.4. Pasākuma dalībniekam ir pienākums iekārtot savu stendu tikai tajā vietā un platībā, kura bija reģistrēta un apmaksāta.
  • 4.5. Savu stendu Pasākumā iekārto un dekorē pats Pasākuma dalībnieks. Stenda iekārtošana nedrīkst traucēt citiem Pasākuma dalībniekiem. Ja nepieciešami montāžas darbi, Pasākuma dalībniekam tie jāveic laukumā, kas nepārsniedz 1 m attālumā no sava stenda. Par stenda tīrību pēc montāžas un demontāžas, kā arī teritorijā 1 m attālumā ap savu stenda vietu atbild pats Pasākuma dalībnieks. Ja Pasākuma dalībnieks neievēro minētos nosacījums, Pasākuma organizatoram ir tiesības uzlikt soda naudu. Soda apmērs noteikts Dalības Noteikumi Pasākumā 8.punktā
  • 4.6. Stendam ir jābūt pilnībā iekārtotam 15 minūtes pirms Pasākuma noteiktā sākuma laika.  Ja stends nav sakārtots noteiktajos termiņos, Pasākuma organizatoram ir tiesības uzlikt soda naudu. Soda apmērs noteikts Dalības Noteikumi Pasākumā 8.punktā
  • 4.7. Pasākuma laikā Pasākuma dalībniekam jāuzturas savā stendā.
 • 5. Reklāma Pasākumā

  • 5.1. Pasākuma dalībiekam nav tiesības Pasākuma dienā izvietot jebkādus reklāmas nesējus, kas nav saskaņoti ar Pasākuma organizētāju un ar Rīgas pilsētas būvvaldi.
  • 5.2.Pasākuma dalībniekam ir tiesības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Pasākuma norises laikā savā stendā reklamēt  preci, kura tika norādīta pieteikuma anketā.
 • 6. Aizliegums
  • 6.1. Pasākumā aizliegts tirgot zivju un gaļas produktus bez aukstuma vitrīnām; produktus ar asu, nepatīkamu smaržu; preces ar politiskiem uzrakstiem; preces ar cilvēku diskriminējošiem uzrakstiem un/vai fotogrāfijām; preces, kas neatbilst Pasākuma profilam, ko noteicis Pasākuma organizators. Reliģiska satura preces. Preces ar kailfoto.
  • 6.2. Pasākuma dalībniekam ir aizliegts Pasākuma dienā staigāt pa teritoriju, kur notiek Pasākums, un izplatīt jebkādus reklāmas bukletus.
  • 6.3. Pasākumu dienā Pasākuma dalībniekam ir aizliegts izmantot skaļu mūziku, kas traucētu sabiedriskai kārtībai un/vai citiem Pasākuma dalībniekiem. Pasākuma organizatoram ir tiesības pieprasīt samazināt trokšņa lielumu. Ja tas tiek ignorēts, Pasākuma organizatoram ir tiesības uzlikt sodu. Soda apmērs noteikts Dalības Noteikumi Pasākumā 8.punktā
  • 6.4. Pasākuma dalībniekam ir aizliegts Pasākuma norises dienā un Pasākuma norises teritorijā lietot alkoholiskos dzērienus . Ja tas tiek piefiksēts, Pasākuma organizatoram ir tiesības apturēt Dalībnieka darbu Pasākumā un uzlikt naudas sodu. Soda apmērs noteikts Dalības Noteikumi Pasākumā 8.punktā
  • 6.5. Pasākuma dalībniekam ir aizliegts nakšņot Pasākuma norises vietā, ja Pasākums ilgst vairāk nekā vienu dienu.
  • 6.6. Pasākuma dalībniekam ir aizliegts tirgot preci, kas nav norādīta pieteikuma anketā.
  • 6.7. Pasākuma dalībnieks nedrīkst demontēt savu stenda vietu Pasākuma norises vietā pirms Pasākuma darba laika beigām, ja nav iestājušies  Force Majeure apstāļi (pie tādiem pieskaitāmi: slikti laika apstākļi, kas var bojāt Pasākuma dalībnieka inventāru un preci, traumēt Pasākuma apmeklētājus un citus Pasākuma dalībniekus, kā arī veselības problēmas utml.). Pretējā gadījumā Pasākuma organizatoram ir tiesības izrakstīt Dalībnieka  soda naudu, kas atbilst Dalībieka stenda vietas kopējais summai, un Dalībniekam ir pienākums šo soda nauda apmaksāt 100% apmērā soda rēķinā noteiktajā termiņā.
 • 7. Ugunsdrošība
  • 7.1. Par elektrības nepieciešamību sava stendā Pasākuma dalībniekam jāinformē Pasākuma organizators Pieteikuma anketā vai rakstot uz e-pastu info@myexpo.lv piecas dienas pirms Pasākuma norises datuma.
  • 7.2. Pasākuma dalībniekam nav tiesības pieslēgties elektrības padeves ligzdām, kas atrodas Pasākuma norises teritorijā, bez Pasākuma organizatora atļaujas.
  • 7.3. Savā stenda vietā par ugunsdrošību atbild pats Pasākuma dalībnieks atbilstoši Latvijas Likumdošanas normatīvajiem aktiem.
  • 7.4. Pasākuma norises teritorijā Pasākuma dalībniekam ir aizliegts:
   • 7.4.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un tehnoloģisko aparatūru;
   • 7.4.2. elektrotīklu aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātāju kūstošus ieliktņus;
   • 7.4.3. ekspluatēt bojātu tehnoloģisko elektroiekārtu;
   • 7.4.4. izmantot vadus un kabeļus ar izolāciju;
   • 7.4.5. uzkopt stendus izmantojot VUŠ (viegli uzliesmojošs šķidrums) un DŠ (degošs šķidrums);
   • 7.4.6. ātri uzliesmojošus materiālus novietot līdz 0,5 m attālumam no apgaismes ķermeņiem;
   • 7.4.7. izmantot bojātu aparatūru, kas varētu izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakaršanu.
 • 8. Soda sankcijas
  • 8.1. Pasākuma dalībniekam un/vai tā trešajai personai (-ām), kas piedalās Pasākumā, ir pienākums atlīdzināt Pasākuma organizatoram zaudējumus, kas tika radīti Pasākuma organizētājam un/vai trešajām personām Pasākuma norises dienā. Bojājumu un zaudējumu apmēru nosaka Pasākuma organizētājs kopā ar Pasākuma dalībnieku un /vai tā trešo personu.
   • 8.1.1. Ja Pasākuma dalībnieks savu stendu nav iekārtojis savlaicīgi, sods ir 50 eiro, ieskaitot PVN.
   • 8.1.2. Ja Pasākuma dalībnieks Pasākuma norises laikā un Pasākuma norises vietā lieto alkoholiskos dzērienus, sods ir 250 eiro, ieskaitot PVN, un ir liegums piedalīties turpmākajos myexpo.lv organizētajos Pasākumos.
   • 8.1.3. Ja Pasākuma dalībnieks nav sakopis teritoriju 1 m attālumā ap savu stenda vietu pēc montāžas un / vai demontāžas, sods ir 50 eiro, ieskaitot PVN.
   • 8.1.4. Ja Pasākuma dalībnieks Pasākuma laikā neievēro sabiedrisko kārtību, t.sk., izturas rupji, kliedz, izsaka draudus Pasākuma organizatoram un/vai citiem Pasākuma dalībniekiem, Pasākuma organizatoram ir tiesības griezties pēc palīdzības pie policijas, kā arī ir liegums Pasākuma dalībniekam piedalīties turpmākajos ­­­­­­ myexpo.lv organizētajos pasākumos.
 • 9. Anulācijas noteikumi
  • 9.1. Anulācija tiek apstiprināta tikai un vienīgi rakstveidā. Ja Pasākuma organizators uz e-pastu nav atbildējis divu dienu laikā, Pasākuma dalībniekam ir jāzvana Pasākuma organizatoram uz tālruni: + 371 26887800
  • 9.2. Pasākuma dalībniekam ir tiesības anulēt savu reģistrēto dalību Pasākuma organizatora rīkotajā Pasākumā 21 dienu pirms Pasākuma norises datuma bez soda sankcijām. Anulācijas pieteikumu Pasākuma dalībnieks nosūta uz Pasākuma organizatora e-pastu: info@myexpo.lv.
  • 9.3. Pasākuma dalībniekam ir tiesības anulēt savu reģistrēto dalību Pasākuma organizatora rīkotajā Pasākumā mazāk kā 20 -14 dienas pirms Pasākuma norises datuma, bet šajā gadījumā Pasākuma organizatoram ir tiesības 50 % no kopējās summas par veiktajām rezervācijām pievienot nākamajam rēķinam, kuru Pasākuma organizators izraksta Pasākuma dalībniekam.
  • 9.4. Pasākuma dalībniekam ir tiesības anulēt savu reģistrēto dalību Pasākuma organizatora rīkotajā Pasākumā mazāk kā 13 dienas pirms Pasākuma norises datuma, bet šajā gadījumā Pasākuma organizatoram ir tiesības 100% no kopējās summas par veiktajām rezervācijām pievienot nākamajam rēķinam, kuru Pasākuma organizators izraksta Pasākuma dalībniekam.
  • 9.5. Ja Pasākuma organizators pieteikšanos uz Pasākumu izsludina 20 un mazāk dienas pirms Pasākuma norises datuma, Pasākuma dalībniekam nav tiesības veikt rezervācijas anulāciju. Ja Pasākuma dalībnieks anulāciju tomēr veic, tad Pasākuma organizatoram ir tiesības 100% no kopējās summas par veiktajām rezervācijām pievienot nākamajam rēķinam, kuru Pasākuma organizators izraksta Pasākuma dalībniekam.
  • 9.6.Anulācija tiek apstiprināta tikai un vienīgi rakstveidā, anulācijas apstiprinājumu nosūtot uz Pasākuma dalībnieka e-pastu.
  • 9.7. Pasākuma dalībnieks var veikt rezervācijas anulāciju bez soda sankcijām un jebkurā laikā, ja iestājušies personīga rakstura situācija, pie tādām pieskaitāmas slimība, bēres u.tml.
 • 10. Apsardze un apdrošināšana
  • 10.1. Pasākuma norises laikā Pasākuma dalībnieks pats atbild par sava stenda un savu privāto mantu drošību.
  • 10.2. Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par Pasākuma dalībnieku vērtībām. Pasākuma dalībnieks var slēgt līgumu ar apsardzes firmu par sava stenda apsardzi.
  • 10.3. Pasākuma organizators neapdrošina Pasākuma dalībnieka preces Pasākuma laikā, bet, ja Pasākuma dalībnieks vēlas, tad preces apdrošināšanu veic patstāvīgi ar apdrošināšanas firmu.
 • 11. Vispārīgie noteikumi
  • 11.1. Pasākuma dienā visas pretenzijas par preču kvalitāti un cenu, kas var rasties starp Pasākuma dalībnieku (-kiem) un pircēju, tiek risinātas uz vietas tikai un vienīgi starp Pasākuma dalībnieku un strīdā iesaistīto otru pusi.
  • 11.2. Pasākuma organizators neatbild un neiesaistās strīdos par trešo pušu iebildumiem par Pasākuma dalībnieka preču zīmju autentiskumu, patentu, autortiesībām u.c. līdzīga rakstura jautājumiem.
  • 11.3. Ja Pasākuma dalībniekam ir radušās kādas pretenzijas par Pasākuma norisi, Pasākuma dalībniekam par to jāinformē Pasākuma organizētājs Pasākuma dienā rakstveidā. Pēc Pasākuma norises dienas pretenzijas vairs netiek pieņemtas.
 • 12. Force Majeure
  • 12.1. Gadījumā, ja Pasākumu traucē vai padara par neiespējamu force majeure vai tam pielīdzināmi apstākļi (dabas stihijas, ugunsgrēki, epidēmijas, valsts iestāžu aizliedzošie lēmumi vai rīkojumi, u.c. apstākļi, ko Organizators nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar tā rīcībā esošiem resursiem), Pasākuma organizators ir tiesīgs:
   • 12.1.1. mainīt Pasākuma norises vietu un datumu.
   • 12.1.2. mainīt Pasākuma dalībnieka iepriekš pieteiktā stenda vietas izvietojumu.
   • 12.1.3. neatmaksāt Pasākuma dalībniekam iemaksāto naudu par stenda (-du) vietu, ja Pasākums tiek pārcelts uz citu vietu un/vai datumu un ja Pasākuma dalībnieks pats izsaka vēlmi vairs nepiedalīties Pasākumā.
   • 12.1.4 neatmaksāt Pasākuma dalībniekam iemaksāto naudu par stenda (-du) vietu, ja tirgotājs nav izmantojis vai nevēlas izmantot Pasākuma organizatora īpašos piedāvājumu (-us).
   • 12.1.5. atmaksāt Pasākuma dalībniekam iemaksāto naudu par stenda (-du) vietu, ja Pasākums tiek pārcelts uz citu vietu un/vai datumu un ja Pasākuma dalībnieks atrod savā vietā citu Pasākuma dalībnieku ar tādu pašu vai līdzīgu produkciju, kas atbilst Pasākuma tematikai, un ir saskaņota ar Pasākuma organizatoru.
 • 13. Noslēdzošie noteikumi
  • 13.1. Izlasot minētos Dalības noteikumus un nosūtot pieteikuma anketu, Pasākuma dalībnieks apliecina, ka Dalības noteikumus ir izlasījis pilnībā, tos sapratis un piekrīt visiem Dalības noteikumu punktiem, apsola tos ievērot un izpildīt.
  • 13.2. Par sabiedriskās kārtības traucēšanu Pasākuma dienā, Pasākuma dalībnieks atbild personīgi, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  • 13.3. Visi strīdi un domstarpības, ja Puses vai viena no tām neizpilda vai nepienācīgi izpilda noslēgtā Dalība noteikumus Pasākumā, tiek izskatīti, savstarpēji vienojoties.
  • 13.4. Ja Puses nevar savstarpēji vienoties, tad strīds tiek izskatīts LR Šķīrējtiesā likumdošanā paredzētajā kārtībā